Skolebestyrelse

Møde i Dialogforum for skoleområdet den 29. oktober 2014 på Frisholm Skole. Her drøftedes de nye Lærings- og udviklingsmål, se oplæg og noter mv. på Dialogforum for skoleområdets hjemmeside.

Skolebestyrelseskursus for de nye skolebestyrelser den 1. september 2014 med rammesætning og gennemgang af skolebestyrelsens opgaver i lyset af skolereformen, find materialet på Dialogforum for skoleområdets hjemmeside.

Dialogforum for skoleområdet, som består af skolebestyrelsesformænd, skoleledere samt Børne- og Ungeudvalget, har holdt møde med temaet Skolereform 2014. Læs oplæggene samt politikernes opsamling på Dialogforum for skoleområdets hjemmeside.

Oplæg til skolebestyrelserne - godt i gang med skolereformen

Se dagsorden til borgermødet den 3. oktober 2013...

Der forestår et stort arbejde for skolebestyrelser, skoleledere og kommuner med implementering af den kommende folkeskolereform

På Strategiudvalgsmødet den 29. oktober 2013 for skolebestyrelsesformænd, skoleledere og Børne- og Ungeudvalget skal der arbejdes med spørgsmålet: Hvor er vi nu, og hvilke politiske beslutninger skal træffes inden næste skoleårs planlægning begynder? (se resultatet på Strategiudvalgets hjemmeside)
Skolebestyrelserne opfordres til at arbejde med spørgsmålet, så formanden er klædt godt på til Strategiudvalgsmødets gruppedrøftelser.
 
I juni måned indgik regeringen en aftale med Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen.

De politiske mål i folkeskolereformen er, at:

  • udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  • mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
  • styrke tilliden til og trivslen i folkeskolen blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Disse mål suppleres af et sæt lokale pejlemærker, der er vedtaget i Børne- og Ungeudvalget i september (se sagsbehandlingen):
  • Udviklingen af den gode skole tager sit afsæt i elevernes læring og trivsel. Rammerne skal sættes således de understøtter dette.
  • Arbejdet med Folkeskolereformen forankres i et fælles samarbejde mellem alle folkeskolens interessenter.
  • Lærere, pædagoger og ledere understøttes i at arbejde professionelt med opgaven at udvikle undervisningen.
Folkeskolereformen lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Et løft der forudsætter, at alle kræfter spiller sammen om at udvikle de gode skoler i Silkeborg til at blive endnu bedre.
Allerede med “Lærings- og trivselspolitikken” har vi taget et vigtigt skridt på vej i retningen af fremtidens skole.
I efteråret 2013 søsætter vi et stort og ambitiøst projekt i Silkeborg Kommune, hvor alle interessenter i folkeskolen i forskellige sammenhænge og forskellige fora inviteres til at kvalificere den nødvendige debat forud for de endelige beslutninger i Børne- og Ungeudvalget samt i Byrådet.

Skolebestyrelserne spiller på en lang række punkter en væsentlig rolle i forhold til en vellykket implementering af Folkeskolereformen på den enkelte skole.
Skolebestyrelsen er et samarbejdsorgan, hvor alle skolens parter er repræsenteret. Her sidder både personalerepræsentanter, elever og forældre sammen.
Skolebestyrelsen skal på en lang række områder være med til at sætte rammer og retning for skolen blandt andet ved at vedtage principper på konkrete områder.

I folkeskolereformen præciseres det, at forældrene er en ressource, der skal bidrage til skolens virke.
Særligt forældrene og de professionelles samspil om at sikre og understøtte det gode lærings-/undervisningsmiljø for den enkelte elev og klassefællesskabet understreges.

Folkeskolereformen giver anledning til, at skolebestyrelse og personale i fællesskab giver skolen et grundigt eftersyn. 
Mange skoler og lærere har allerede i dag implementeret en række af folkeskolereformens elementer. Det er selvfølgelig vigtigt at holde fast i alt det gode, der allerede er i gang, men samtidig også afgørende vigtigt at vi tør hjælpe hinanden med at få øje på hvor vi kan gøre det endnu bedre.

I Folkeskolereformen peges der i særlig grad på følgende områder, som skolebestyrelserne sammen med skolens ansatte skal forholde sig til:
  • Undervisningens organisering - hvordan skal en skoledag se ud?
  • Samarbejdet med det omgivende samfund - hvordan bringer vi verden ind i skolen og skolen ud i verden?
  • Forældreansvar - hvilke kompetencer har hhv. forældre , elever og de professionelle og hvorledes spiller de bedst sammen i forhold til at opnå intentionerne i reformen og i øvrigt i vores lokale “Lærings- og trivselspolitik”; at alle børn skal lære og trives bedst muligt.
I løbet af den næste tid vil der her på bloggen løbende blive postet forslag til, hvorledes arbejdet med reformen kan gribes an i de enkelte skolebestyrelser.